13. τῶν Ασηρ Φαγαιηλ υἱὸς Εχραν

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina