7. eipen de proV ton ampelourgon idou tria eth ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon authn inati kai thn ghn katargei

“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina