4. h ekeinoi oi deka kai oktw ef ouV epesen o purgoV en tw silwam kai apekteinen autouV dokeite oti outoi ofeiletai egenonto para pantaV anqrwpouV touV katoikountaV en ierousalhm

“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina