19. omoia estin kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV ebalen eiV khpon eautou kai huxhsen kai egeneto eiV dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toiV kladoiV autou

“Nas tribulações é necessário ter fé em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina