16. kai eklausen h gunh samywn ep' auton kai eipen autw memishkaV me kai ouk hgaphkaV me oti to problhma o proebalou toiV uioiV tou laou mou kamoi ouk aphggeilaV auto kai eipen auth samywn idou tw patri mou kai th mhtri mou ouk aphggeila auto kai soi apaggelw

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina