11. kai egeneto en tw fobeisqai autouV auton proskatesthsan autw etairouV triakonta kai hsan met' autou

“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina