16. kai eipen o aggeloV kuriou proV manwe ean biash me ou fagomai twn artwn sou kai ean poihshV olokautwma kuriw anoiseiV auto oti ouk egnw manwe oti aggeloV kuriou estin

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina