55. en tw kairw ekeinw eplhgh alkimoV kai enepodisqh ta erga autou kai apefragh to stoma autou kai pareluqh kai ouk hdunato eti lalhsai logon kai enteilasqai peri tou oikou autou

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina