28. kai huloghsen autouV o qeoV legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV kai arcete twn icquwn thV qalasshV kai twn peteinwn tou ouranou kai pantwn twn kthnwn kai pashV thV ghV kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina