11. kai eipen o qeoV blasthsatw h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq' omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai egeneto outwV

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina