18. oi to argurion tektainonteV kai merimnwnteV kai ouk estin exeuresiV twn ergwn autwn

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina