Talált 90 Eredmények: upokatw

 • kai epoihsen o qeoV to sterewma kai diecwrisen o qeoV ana meson tou udatoV o hn upokatw tou sterewmatoV kai ana meson tou udatoV tou epanw tou sterewmatoV (Gênesis 1, 7)

 • kai eipen o qeoV sunacqhtw to udwr to upokatw tou ouranou eiV sunagwghn mian kai ofqhtw h xhra kai egeneto outwV kai sunhcqh to udwr to upokatw tou ouranou eiV taV sunagwgaV autwn kai wfqh h xhra (Gênesis 1, 9)

 • egw de idou epagw ton kataklusmon udwr epi thn ghn katafqeirai pasan sarka en h estin pneuma zwhV upokatw tou ouranou kai osa ean h epi thV ghV teleuthsei (Gênesis 6, 17)

 • to de udwr epekratei sfodra sfodrwV epi thV ghV kai epekaluyen panta ta orh ta uyhla a hn upokatw tou ouranou (Gênesis 7, 19)

 • exelipen de to udwr ek tou askou kai erriyen to paidion upokatw miaV elathV (Gênesis 21, 15)

 • ou poihseiV seautw eidwlon oude pantoV omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en toiV udasin upokatw thV ghV (Êxodo 20, 4)

 • kai paV o aptomenoV osa ean h upokatw autou akaqartoV estai ewV esperaV kai o airwn auta plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV (Levítico 15, 10)

 • wV de epausato lalwn pantaV touV logouV toutouV erragh h gh upokatw autwn (Números 16, 31)

 • kai idousa h onoV ton aggelon tou qeou sunekaqisen upokatw balaam kai equmwqh balaam kai etupten thn onon th rabdw (Números 22, 27)

 • en th hmera tauth enarcou dounai ton tromon sou kai ton fobon sou epi proswpon pantwn twn eqnwn twn upokatw tou ouranou oitineV akousanteV to onoma sou taracqhsontai kai wdinaV exousin apo proswpou sou (Deuteronômio 2, 25)

 • omoiwma pantoV erpetou o erpei epi thV ghV omoiwma pantoV icquoV osa estin en toiV udasin upokatw thV ghV (Deuteronômio 4, 18)

 • kai mh anableyaV eiV ton ouranon kai idwn ton hlion kai thn selhnhn kai touV asteraV kai panta ton kosmon tou ouranou planhqeiV proskunhshV autoiV kai latreushV autoiV a apeneimen kurioV o qeoV sou auta pasin toiV eqnesin toiV upokatw tou ouranou (Deuteronômio 4, 19)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina