Talált 7530 Eredmények: thn

 • egeneto de hnika eishlqen abram eiV aigupton idonteV oi aiguptioi thn gunaika oti kalh hn sfodra (Gênesis 12, 14)

 • kai eidon authn oi arconteV faraw kai ephnesan authn proV faraw kai eishgagon authn eiV ton oikon faraw (Gênesis 12, 15)

 • kai tw abram eu ecrhsanto di' authn kai egenonto autw probata kai moscoi kai onoi paideV kai paidiskai hmionoi kai kamhloi (Gênesis 12, 16)

 • ina ti eipaV oti adelfh mou estin kai elabon authn emautw eiV gunaika kai nun idou h gunh sou enantion sou labwn apotrece (Gênesis 12, 19)

 • kai eneteilato faraw andrasin peri abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai lwt met' autou (Gênesis 12, 20)

 • anebh de abram ex aiguptou autoV kai h gunh autou kai panta ta autou kai lwt met' autou eiV thn erhmon (Gênesis 13, 1)

 • abram de hn plousioV sfodra kthnesin kai arguriw kai crusiw (Gênesis 13, 2)

 • kai eporeuqh oqen hlqen eiV thn erhmon ewV baiqhl ewV tou topou ou hn h skhnh autou to proteron ana meson baiqhl kai ana meson aggai (Gênesis 13, 3)

 • eiV ton topon tou qusiasthriou ou epoihsen ekei thn archn kai epekalesato ekei abram to onoma kuriou (Gênesis 13, 4)

 • kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn (Gênesis 13, 7)

 • kai eparaV lwt touV ofqalmouV autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon sodoma kai gomorra wV o paradeisoV tou qeou kai wV h gh aiguptou ewV elqein eiV zogora (Gênesis 13, 10)

 • kai exelexato eautw lwt pasan thn pericwron tou iordanou kai aphren lwt apo anatolwn kai diecwrisqhsan ekastoV apo tou adelfou autou (Gênesis 13, 11)


“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina