Talált 9 Eredmények: prwiaV

  • kai en qew fwti prwiaV anateilai hlioV to prwi ou parhlqen ek feggouV kai wV ex uetou clohV apo ghV (II Samuel 23, 4)

  • kai fobhqhsontai oi katoikounteV ta perata apo twn shmeiwn sou exodouV prwiaV kai esperaV teryeiV (Salmos 64, 9)

  • kai egenomhn memastigwmenoV olhn thn hmeran kai o elegcoV mou eiV taV prwiaV (Salmos 72, 14)

  • eiV taV prwiaV apektennon pantaV touV amartwlouV thV ghV tou exoleqreusai ek polewV kuriou pantaV touV ergazomenouV thn anomian (Salmos 100, 8)

  • hlpisen h yuch mou epi ton kurion apo fulakhV prwiaV mecri nuktoV apo fulakhV prwiaV elpisatw israhl epi ton kurion (Salmos 129, 6)

  • edwken en eortaiV euprepeian kai ekosmhsen kairouV mecri sunteleiaV en tw ainein autouV to agion onoma autou kai apo prwiaV hcein to agiasma (Eclesiástico 47, 10)

  • prwiaV de epanagwn eiV thn polin epeinasen (São Mateus 21, 18)

  • prwiaV de genomenhV sumboulion elabon panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton (São Mateus 27, 1)

  • prwiaV de hdh genomenhV esth o ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin (São João 21, 4)


“Que Maria sempre enfeite sua alma com as flores e o perfume de novas virtudes e coloque a mão materna sobre sua cabeça. Fique sempre e cada vez mais perto de nossa Mãe celeste, pois ela é o mar que deve ser atravessado para se atingir as praias do esplendor eterno no reino do amanhecer.” São Padre Pio de Pietrelcina