Talált 250 Eredmények: iereuV

 • kai melcisedek basileuV salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou (Gênesis 14, 18)
 • hkousen de ioqor o iereuV madiam o gambroV mwush panta osa epoihsen kurioV israhl tw eautou law exhgagen gar kurioV ton israhl ex aiguptou (Êxodo 18, 1)

 • epta hmeraV endusetai auta o iereuV o ant' autou twn uiwn autou oV eiseleusetai eiV thn skhnhn tou marturiou leitourgein en toiV agioiV (Êxodo 29, 30)

 • kai ta egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai prosoisei o iereuV ta panta kai epiqhsei epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 1, 13)

 • kai prosoisei auto o iereuV proV to qusiasthrion kai apoknisei thn kefalhn kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion kai straggiei to aima proV thn basin tou qusiasthriou (Levítico 1, 15)

 • kai ekklasei auto ek twn pterugwn kai ou dielei kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi ta xula ta epi tou puroV karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 1, 17)

 • kai oisei proV touV uiouV aarwn touV iereiV kai draxamenoV ap' authV plhrh thn draka apo thV semidalewV sun tw elaiw kai panta ton libanon authV kai epiqhsei o iereuV to mnhmosunon authV epi to qusiasthrion qusia osmh euwdiaV tw kuriw (Levítico 2, 2)
 • afelei o iereuV apo thV qusiaV to mnhmosunon authV kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV kuriw (Levítico 2, 9)

 • kai anoisei o iereuV to mnhmosunon authV apo twn cidrwn sun tw elaiw kai panta ton libanon authV karpwma estin kuriw (Levítico 2, 16)

 • anoisei o iereuV epi to qusiasthrion osmh euwdiaV karpwma kuriw (Levítico 3, 11)

 • kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV tw kuriw pan to stear tw kuriw (Levítico 3, 16)

 • kai labwn o iereuV o cristoV o teteleiwmenoV taV ceiraV apo tou aimatoV tou moscou kai eisoisei auto epi thn skhnhn tou marturiou (Levítico 4, 5)
“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina