Talált 97 Eredmények: hsau

 • kai eipen dikaiwV eklhqh to onoma autou iakwb epterniken gar me hdh deuteron touto ta te prwtotokia mou eilhfen kai nun eilhfen thn eulogian mou kai eipen hsau tw patri autou ouc upelipw moi eulogian pater (Gênesis 27, 36)

 • apokriqeiV de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon (Gênesis 27, 37)

 • eipen de hsau proV ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentoV de isaak anebohsen fwnhn hsau kai eklausen (Gênesis 27, 38)

 • kai enekotei hsau tw iakwb peri thV eulogiaV hV euloghsen auton o pathr autou eipen de hsau en th dianoia eggisatwsan ai hmerai tou penqouV tou patroV mou ina apokteinw iakwb ton adelfon mou (Gênesis 27, 41)

 • aphggelh de rebekka ta rhmata hsau tou uiou authV tou presbuterou kai pemyasa ekalesen iakwb ton uion authV ton newteron kai eipen autw idou hsau o adelfoV sou apeilei soi tou apokteinai se (Gênesis 27, 42)

 • kai apesteilen isaak ton iakwb kai eporeuqh eiV thn mesopotamian proV laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkaV thV mhtroV iakwb kai hsau (Gênesis 28, 5)

 • eiden de hsau oti euloghsen isaak ton iakwb kai apwceto eiV thn mesopotamian suriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 6)

 • kai eiden hsau oti ponhrai eisin ai qugatereV canaan enantion isaak tou patroV autou (Gênesis 28, 8)

 • kai eporeuqh hsau proV ismahl kai elaben thn maeleq qugatera ismahl tou uiou abraam adelfhn nabaiwq proV taiV gunaixin autou gunaika (Gênesis 28, 9)

 • kai exaraV iakwb touV podaV eporeuqh eiV ghn anatolwn proV laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkaV mhtroV iakwb kai hsau (Gênesis 29, 1)

 • apesteilen de iakwb aggelouV emprosqen autou proV hsau ton adelfon autou eiV ghn shir eiV cwran edwm (Gênesis 32, 4)

 • kai eneteilato autoiV legwn outwV ereite tw kuriw mou hsau outwV legei o paiV sou iakwb meta laban parwkhsa kai ecronisa ewV tou nun (Gênesis 32, 5)


“O Senhor nos dá tantas graças e nós pensamos que tocamos o céu com um dedo. Não sabemos, no entanto, que para crescer precisamos de pão duro, das cruzes, das humilhações, das provações e das contradições.” São Padre Pio de Pietrelcina