Talált 276 Eredmények: hmeiV

 • kai eipan autw eperwthson dh en tw qew kai gnwsomeqa ei kateuodoi h odoV hmwn hn hmeiV poreuomeqa ep' authn (Juízes 18, 5)

 • kai eipen proV auton diabainomen hmeiV ek bhqleem thV iouda ewV mhrwn orouV tou efraim egw de ekeiqen eimi kai eporeuqhn ewV bhqleem iouda kai eiV ton oikon mou egw apotrecw kai ouk estin anhr sunagwn me eiV thn oikian (Juízes 19, 18)

 • ti poihswmen autoiV toiV upoleifqeisin eiV gunaikaV kai hmeiV wmosamen en kuriw tou mh dounai autoiV apo twn qugaterwn hmwn eiV gunaikaV (Juízes 21, 7)

 • kai hmeiV ou dunhsomeqa dounai autoiV gunaikaV apo twn qugaterwn hmwn oti wmosamen oi uioi israhl legonteV epikataratoV o didouV gunaika tw beniamin (Juízes 21, 18)

 • kai esomeqa kai hmeiV kata panta ta eqnh kai dikasei hmaV basileuV hmwn kai exeleusetai emprosqen hmwn kai polemhsei ton polemon hmwn (I Samuel 8, 20)

 • kai eipen iwnaqan idou hmeiV diabainomen proV touV andraV kai katakulisqhsomeqa proV autouV (I Samuel 14, 8)

 • kai eipen iwnaqan poreuou eiV eirhnhn kai wV omwmokamen hmeiV amfoteroi en onomati kuriou legonteV kurioV estai martuV ana meson emou kai sou kai ana meson tou spermatoV mou kai ana meson tou spermatoV sou ewV aiwnoV (I Samuel 20, 42)

 • kai eipan oi andreV tou dauid proV auton idou hmeiV entauqa en th ioudaia foboumeqa kai pwV estai ean poreuqwmen eiV keila eiV ta skula twn allofulwn eisporeusomeqa (I Samuel 23, 3)

 • kai hmeiV epeqemeqa epi noton tou colqi kai epi ta thV ioudaiaV merh kai epi noton celoub kai thn sekelak enepurisamen en puri (I Samuel 30, 14)

 • kai paraginontai pasai ai fulai israhl proV dauid eiV cebrwn kai eipan autw idou osta sou kai sarkeV sou hmeiV (II Samuel 5, 1)

 • kai eipen o basileuV proV abessalwm mh dh uie mou mh poreuqwmen panteV hmeiV kai ou mh katabarunqwmen epi se kai ebiasato auton kai ouk hqelhsen tou poreuqhnai kai euloghsen auton (II Samuel 13, 25)

 • kai eipan ouk exeleush oti ean fugh fugwmen ou qhsousin ef' hmaV kardian kai ean apoqanwmen to hmisu hmwn ou qhsousin ef' hmaV kardian oti su wV hmeiV deka ciliadeV kai nun agaqon oti esh hmin en th polei bohqeia tou bohqein (II Samuel 18, 3)


“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina