Talált 50 Eredmények: glwssa

 • qumon de drakontwn qhlaseien aneloi de auton glwssa ofewV (Jó 20, 16)
 • oi de akousanteV emakarisan me kai glwssa autwn tw laruggi autwn ekollhqh (Jó 29, 10)

 • idou gar hnoixa to stoma mou kai elalhsen h glwssa mou (Jó 33, 2)

 • dia touto hufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep' elpidi (Salmos 15, 9)

 • exhranqh wV ostrakon h iscuV mou kai h glwssa mou kekollhtai tw laruggi mou kai eiV coun qanatou kathgageV me (Salmos 21, 16)

 • kai h glwssa mou melethsei thn dikaiosunhn sou olhn thn hmeran ton epainon sou (Salmos 34, 28)

 • stoma dikaiou melethsei sofian kai h glwssa autou lalhsei krisin (Salmos 36, 30)
 • exhreuxato h kardia mou logon agaqon legw egw ta erga mou tw basilei h glwssa mou kalamoV grammatewV oxugrafou (Salmos 44, 2)

 • to stoma sou epleonasen kakian kai h glwssa sou periepleken doliothta (Salmos 49, 19)

 • rusai me ex aimatwn o qeoV o qeoV thV swthriaV mou agalliasetai h glwssa mou thn dikaiosunhn sou (Salmos 50, 16)

 • adikian elogisato h glwssa sou wsei xuron hkonhmenon epoihsaV dolon (Salmos 51, 4)

 • kai errusato thn yuchn mou ek mesou skumnwn ekoimhqhn tetaragmenoV uioi anqrwpwn oi odonteV autwn oplon kai belh kai h glwssa autwn macaira oxeia (Salmos 56, 5)
“De que vale perder-se em vãos temores?” São Padre Pio de Pietrelcina