Talált 10 Eredmények: enegkate

  • kai legei autoiV aarwn perielesqe ta enwtia ta crusa ta en toiV wsin twn gunaikwn umwn kai qugaterwn kai enegkate proV me (Êxodo 32, 2)

  • umeiV de merisate thn ghn epta meridaV kai enegkate proV me wde kai exoisw umin klhron enanti kuriou tou qeou hmwn (Josué 18, 6)

  • kai egrayen proV autouV biblion deuteron legwn ei emoi umeiV kai thV fwnhV mou umeiV eisakouete labete thn kefalhn andrwn twn uiwn tou kuriou umwn kai enegkate proV me wV h wra aurion eiV iezrael kai oi uioi tou basilewV hsan ebdomhkonta andreV outoi adroi thV polewV exetrefon autouV (II Reis 10, 6)

  • dote tw kuriw doxan onomatoV autou labete dwra kai enegkate kata proswpon autou kai proskunhsate tw kuriw en aulaiV agiaiV autou (I Crônicas 16, 29)

  • kai eipen o basileuV dauid proV iwab kai proV touV arcontaV thV dunamewV poreuqhte ariqmhsate ton israhl apo bhrsabee kai ewV dan kai enegkate proV me kai gnwsomai ton ariqmon autwn (I Crônicas 21, 2)

  • yalmoV tw dauid exodiou skhnhV enegkate tw kuriw uioi qeou enegkate tw kuriw uiouV kriwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn (Salmos 28, 1)

  • enegkate tw kuriw doxan onomati autou proskunhsate tw kuriw en aulh agia autou (Salmos 28, 2)

  • enegkate tw kuriw ai patriai twn eqnwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn (Salmos 95, 7)

  • enegkate tw kuriw doxan onomati autou arate qusiaV kai eisporeuesqe eiV taV aulaV autou (Salmos 95, 8)

  • legei autoiV o ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun (São João 21, 10)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina