Talált 938 Eredmények: egeneto

 • tiV gar egnw noun kuriou h tiV sumbouloV autou egeneto (Romanos 11, 34)

 • nuni de cristoV eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn egeneto (I Coríntios 15, 20)

 • outwV kai gegraptai egeneto o prwtoV anqrwpoV adam eiV yuchn zwsan o escatoV adam eiV pneuma zwopoioun (I Coríntios 15, 45)

 • pistoV de o qeoV oti o logoV hmwn o proV umaV ouk egeneto nai kai ou (II Coríntios 1, 18)

 • o gar tou qeou uioV ihsouV cristoV o en umin di hmwn khrucqeiV di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen (II Coríntios 1, 19)

 • kai gar ote proV umaV hmen proelegomen umin oti mellomen qlibesqai kaqwV kai egeneto kai oidate (I Tessalonicenses 3, 4)

 • all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloV estai pasin wV kai h ekeinwn egeneto (II Timóteo 3, 9)

 • toiV diwgmoiV toiV paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustroiV oiouV diwgmouV uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioV (II Timóteo 3, 11)

 • ei gar o di aggelwn lalhqeiV logoV egeneto bebaioV kai pasa parabasiV kai parakoh elaben endikon misqapodosian (Hebreus 2, 2)

 • kai teleiwqeiV egeneto toiV upakouousin autw pasin aitioV swthriaV aiwniou (Hebreus 5, 9)

 • pistei crhmatisqeiV nwe peri twn mhdepw blepomenwn eulabhqeiV kateskeuasen kibwton eiV swthrian tou oikou autou di hV katekrinen ton kosmon kai thV kata pistin dikaiosunhV egeneto klhronomoV (Hebreus 11, 7)

 • kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen (Apocalipse 2, 8)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina