Talált 938 Eredmények: egeneto

 • gnwston de egeneto kaq olhV thV iopphV kai polloi episteusan epi ton kurion (Atos dos Apóstolos 9, 42)

 • egeneto de hmeraV ikanaV meinai auton en iopph para tini simwni bursei (Atos dos Apóstolos 9, 43)

 • egeneto de prospeinoV kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de ekeinwn epepesen ep auton ekstasiV (Atos dos Apóstolos 10, 10)

 • kai egeneto fwnh proV auton anastaV petre quson kai fage (Atos dos Apóstolos 10, 13)

 • touto de egeneto epi triV kai palin anelhfqh to skeuoV eiV ton ouranon (Atos dos Apóstolos 10, 16)

 • wV de egeneto eiselqein ton petron sunanthsaV autw o kornhlioV peswn epi touV podaV prosekunhsen (Atos dos Apóstolos 10, 25)

 • touto de egeneto epi triV kai palin anespasqh apanta eiV ton ouranon (Atos dos Apóstolos 11, 10)

 • kai eurwn auton hgagen auton eiV antioceian egeneto de autouV eniauton olon sunacqhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwton en antioceia touV maqhtaV cristianouV (Atos dos Apóstolos 11, 26)

 • anastaV de eiV ex autwn onomati agaboV eshmanen dia tou pneumatoV limon megan mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn ostiV kai egeneto epi klaudiou kaisaroV (Atos dos Apóstolos 11, 28)

 • genomenhV de hmeraV hn taracoV ouk oligoV en toiV stratiwtaiV ti ara o petroV egeneto (Atos dos Apóstolos 12, 18)

 • egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autouV eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outwV wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqoV (Atos dos Apóstolos 14, 1)

 • wV de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun toiV arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autouV (Atos dos Apóstolos 14, 5)


Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina