Talált 103 Eredmények: vratiti

 • U znoju lica svoga kruh svoj æeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš: tÓa iz zemlje uzet si bio - prah si, u prah æeš se i vratiti." (Knjiga Postanka 3, 19)

 • Oni æe se ovamo vratiti za èetvrtog naraštaja, jer mjera se zlodjela amorejskih još nije navršila." (Knjiga Postanka 15, 16)

 • Abraham onda reèe slugama: "Vi ostanite ovdje uz magarca, a ja i djeèak odosmo gore da se poklonimo, pa æemo se vratiti k vama". (Knjiga Postanka 22, 5)

 • Poslije tri dana faraon æe te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto; opet æeš stavljati pehar faraonu u ruku, kao i prije, dok si mu bio peharnik. (Knjiga Postanka 40, 13)

 • Onda Ruben reèe svome ocu: "Ubij moja dva sina ako ti ga ja natrag ne dovedem! Predaj ga u moje ruke, i ja æu ti ga vratiti!" (Knjiga Postanka 42, 37)

 • TÓa da nismo toliko oklijevali, mogli smo se veæ i dvaput vratiti." (Knjiga Postanka 43, 10)

 • Sa sobom uzmite dvostruko novaca, jer treba vratiti novac koji ste našli u grlima svojih vreæa. Možda je ono bila zabuna. (Knjiga Postanka 43, 12)

 • Ja æu siæi u Egipat s tobom i sam æu te vratiti ovamo; a Josip æe ti svojom rukom oèi zaklopiti." (Knjiga Postanka 46, 4)

 • Moj me otac zakleo govoreæi: 'Kad umrem, sahrani me u grob koji sam sebi pripravio u zemlji kanaanskoj!' Dopusti mi da odem gore i sahranim oca, a onda æu se vratiti." (Knjiga Postanka 50, 5)

 • Kad je faraon dopustio da narod ode, Bog ih nije poveo prema filistejskoj zemlji, iako je onuda bilo najbliže. Bog je, naime, rekao: "Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje." (Knjiga Izlaska 13, 17)

 • Uzmeš li svome susjedu ogrtaè u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. (Knjiga Izlaska 22, 25)

 • U jubilejskoj godini zemljište se ima vratiti onome od koga je kupljeno - kome pripada zemljišno vlasništvo. (Levitski zakonik 27, 24)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina