Talált 712 Eredmények: sinovi

 • opaze sinovi Božji da su kæeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. (Knjiga Postanka 6, 2)

 • U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi opæili s ljudskim kæerima pa im one raðale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. (Knjiga Postanka 6, 4)

 • A s tobom æu uèiniti Savez; ti æeš uæi u korablju - ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. (Knjiga Postanka 6, 18)

 • I pred vodama potopnim uðu s Noom u korablju njegovi sinovi, njegova žena i žene sinova njegovih. (Knjiga Postanka 7, 7)

 • Onog dana uðe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima; (Knjiga Postanka 7, 13)

 • "Iziði iz korablje, ti, tvoja žena, tvoji sinovi i žene tvojih sinova s tobom. (Knjiga Postanka 8, 16)

 • I Noa iziðe, a s njime sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njegovih. (Knjiga Postanka 8, 18)

 • Sinovi Noini, koji su iz korablje izišli, bijahu: Šem, Ham i Jafet. Ham je praotac Kanaanaca. (Knjiga Postanka 9, 18)

 • Ovo je povijest Noinih sinova: Šema, Hama i Jafeta, kojima su se rodili sinovi poslije Potopa. (Knjiga Postanka 10, 1)

 • Sinovi su Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešak, Tiras. (Knjiga Postanka 10, 2)

 • A sinovi su Gomerovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. (Knjiga Postanka 10, 3)

 • Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. (Knjiga Postanka 10, 4)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina