Talált 25 Eredmények: naraštaja

 • Oni æe se ovamo vratiti za èetvrtog naraštaja, jer mjera se zlodjela amorejskih još nije navršila." (Knjiga Postanka 15, 16)

 • "Jer", reèe, "Jahvin stijeg u ruku! Jahvin je boj protiv Amaleèana od naraštaja do naraštaja!" (Knjiga Izlaska 17, 16)

 • "Reci Izraelcima: Subote moje morate održavati, jer subota je znak izmeðu mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posveæujem. (Knjiga Izlaska 31, 13)

 • Stoga neka Izraelci drže subotu - svetkujuæi je od naraštaja do naraštaja - kao vjeèni savez. (Knjiga Izlaska 31, 16)

 • "Reci Aronu: 'Nitko od tvojih potomaka, za njihovih naraštaja, koji imadne kakvu tjelesnu manu ne smije se primaknuti da prinosi hranu svoga Boga. (Levitski zakonik 21, 17)

 • Reci im: 'Ako se ikad tko od vaših naraštaja primakne u stanju neèistoæe k svetim prinosima što ih Izraelci posveæuju Jahvi, taj æe biti uklonjen od moje nazoènosti. Ja sam Jahve!' (Levitski zakonik 22, 3)

 • Od prvine svojih naæava davajte Jahvi podizanicu od naraštaja do naraštaja.'" (Knjiga Brojeva 15, 21)

 • "Govori Izraelcima i reci im: neka od naraštaja do naraštaja prave rese na skutovima svojih haljina, a za resu svakoga skuta neka privezuju ljubièastu vrpcu. (Knjiga Brojeva 15, 38)

 • Neka vam takvi budu sudbeni postupci od naraštaja do naraštaja svuda gdje budete boravili. (Knjiga Brojeva 35, 29)

 • 'Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog naraštaja, neæe vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da æu je dati vašim ocima. (Ponovljeni zakon 1, 35)

 • Spomeni se dana pradavnih, promotri godine od naraštaja do naraštaja. Oca svoga pitaj, i pouèit æe te, pitaj starije, pa æe ti kazati. (Ponovljeni zakon 32, 7)

 • Sjeæajte se uvijek njegova Saveza, Rijeèi koju objavi tisuæi naraštaja; (Prva knjiga Ljetopisa 16, 15)


“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina