Talált 104 Eredmények: Božjega

 • Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga sveæenika. Goneæi tako stado po pustari, doðe do Horeba, brda Božjega. (Knjiga Izlaska 3, 1)

 • Jošua upisa te rijeèi u Knjigu zakona Božjega. Zatim uze velik kamen i stavi ga ondje pod hrast koji bijaše u svetištu Jahvinu. (Jošua 24, 26)

 • I tad opet Izraelci upitaše Jahvu, jer se u ono vrijeme Kovèeg saveza Božjega nalazio na tome mjestu, (Knjiga o sucima 20, 27)

 • Ali se Jahve razgnjevio na Uzu: Bog ga na mjestu udari za taj prijestup, tako da je umro ondje, kraj Kovèega Božjega. (Druga knjiga o Samuelu 6, 7)

 • A žena reèe: "Dakle, zašto je kralj - jer se izrièuæi ovakvu presudu sam priznao krivim - donio protiv naroda Božjega odluku da ne pušta kuæi onoga koga je prognao? (Druga knjiga o Samuelu 14, 13)

 • Ona tada ode gore i položi ga u postelju Božjega èovjeka. Izišla je zatim i zakljuèala vrata. (Druga knjiga o kraljevima 4, 21)

 • Kada je stigla do èovjeka Božjega na gori, obujmi mu noge. Gehazi pristupi da je odmakne, ali mu èovjek Božji reèe: "Pusti je jer joj je duša ojaðena. Jahve mi krije, nije mi ništa objavio." (Druga knjiga o kraljevima 4, 27)

 • I tako siðe, opra se sedam puta u Jordanu, prema rijeèi èovjeka Božjega; i tijelo mu posta opet kao u malog djeteta - oèistio se! (Druga knjiga o kraljevima 5, 14)

 • Gehazi, momak Elizeja, Božjega èovjeka, pomisli: "Moj je gospodar poštedio Naamana, toga Aramejca, i nije primio ništa od onoga što mu je ponudio. Tako mi živog Jahve, potrèat æu ja za njim i uzet æu štogod od njega." (Druga knjiga o kraljevima 5, 20)

 • Upravo je kralj razgovarao s Gehazijem, momkom Božjega èovjeka. Govorio mu je: "Pripovijedaj mi o svim velikim djelima koja je Elizej uèinio." (Druga knjiga o kraljevima 8, 4)

 • Samo su èetiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma. (Prva knjiga Ljetopisa 9, 26)

 • Noæivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otkljuèavaju svako jutro. (Prva knjiga Ljetopisa 9, 27)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina