27. lusaV de eiV ton marsippon autou dounai cortasmata toiV onoiV autou ou katelusan eiden ton desmon tou arguriou autou kai hn epanw tou stomatoV tou marsippou

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina