11. peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhV twn dia ihsou cristou eiV doxan kai epainon qeou
“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina