pronađen 1248 Rezultati za: idou

 • oi de eipan dwdeka esmen oi paideV sou adelfoi en gh canaan kai idou o newteroV meta tou patroV hmwn shmeron o de eteroV ouc uparcei (Gênesis 42, 13)

 • apokriqeiV de roubhn eipen autoiV ouk elalhsa umin legwn mh adikhshte to paidarion kai ouk eishkousate mou kai idou to aima autou ekzhteitai (Gênesis 42, 22)

 • kai eipen toiV adelfoiV autou apedoqh moi to argurion kai idou touto en tw marsippw mou kai exesth h kardia autwn kai etaracqhsan proV allhlouV legonteV ti touto epoihsen o qeoV hmin (Gênesis 42, 28)

 • eipen de ioudaV ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeoV euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeiV kai par' w eureqh to kondu (Gênesis 44, 16)

 • idou oi ofqalmoi umwn blepousin kai oi ofqalmoi beniamin tou adelfou mou oti to stoma mou to laloun proV umaV (Gênesis 45, 12)

 • elqwn de iwshf aphggeilen tw faraw legwn o pathr mou kai oi adelfoi mou kai ta kthnh kai oi boeV autwn kai panta ta autwn hlqon ek ghV canaan kai idou eisin en gh gesem (Gênesis 47, 1)

 • idou h gh aiguptou enantion sou estin en th beltisth gh katoikison ton patera sou kai touV adelfouV sou (Gênesis 47, 6)

 • eipen de iwshf pasi toiV aiguptioiV idou kekthmai umaV kai thn ghn umwn shmeron tw faraw labete eautoiV sperma kai speirate thn ghn (Gênesis 47, 23)

 • aphggelh de tw iakwb legonteV idou o uioV sou iwshf ercetai proV se kai eniscusaV israhl ekaqisen epi thn klinhn (Gênesis 48, 2)

 • kai eipen moi idou egw auxanw se kai plhqunw se kai poihsw se eiV sunagwgaV eqnwn kai dwsw soi thn ghn tauthn kai tw spermati sou meta se eiV katascesin aiwnion (Gênesis 48, 4)

 • kai eipen israhl proV iwshf idou tou proswpou sou ouk esterhqhn kai idou edeixen moi o qeoV kai to sperma sou (Gênesis 48, 11)

 • eipen de israhl tw iwshf idou egw apoqnhskw kai estai o qeoV meq' umwn kai apostreyei umaV eiV thn ghn twn paterwn umwn (Gênesis 48, 21)


“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina