pronađen 1248 Rezultati za: idou

 • eiden de enupnion eteron kai dihghsato auto tw patri autou kai toiV adelfoiV autou kai eipen idou enupniasamhn enupnion eteron wsper o hlioV kai h selhnh kai endeka astereV prosekunoun me (Gênesis 37, 9)

 • kai eipen israhl proV iwshf ouc oi adelfoi sou poimainousin en sucem deuro aposteilw se proV autouV eipen de autw idou egw (Gênesis 37, 13)

 • eipan de ekastoV proV ton adelfon autou idou o enupniasthV ekeinoV ercetai (Gênesis 37, 19)

 • ekaqisan de fagein arton kai anableyanteV toiV ofqalmoiV eidon kai idou odoiporoi ismahlitai hrconto ek galaad kai ai kamhloi autwn egemon qumiamatwn kai rhtinhV kai stakthV eporeuonto de katagagein eiV aigupton (Gênesis 37, 25)

 • kai aphggelh qamar th numfh autou legonteV idou o penqeroV sou anabainei eiV qamna keirai ta probata autou (Gênesis 38, 13)

 • egeneto de meta trimhnon aphggelh tw iouda legonteV ekpeporneuken qamar h numfh sou kai idou en gastri ecei ek porneiaV eipen de ioudaV exagagete authn kai katakauqhtw (Gênesis 38, 24)

 • kai idou wsper ek tou potamou anebainon epta boeV kalai tw eidei kai eklektai taiV sarxin kai eboskonto en tw acei (Gênesis 41, 2)

 • kai enupniasqh to deuteron kai idou epta stacueV anebainon en puqmeni eni eklektoi kai kaloi (Gênesis 41, 5)

 • kai idou epta boeV eterai anebainon opisw autwn ek tou potamou ponhrai kai aiscrai tw eidei kai leptai taiV sarxin oiaV ouk eidon toiautaV en olh gh aiguptw aiscroteraV (Gênesis 41, 19)

 • idou epta eth ercetai euqhnia pollh en pash gh aiguptw (Gênesis 41, 29)

 • eipen de faraw tw iwshf idou kaqisthmi se shmeron epi pashV ghV aiguptou (Gênesis 41, 41)

 • idou akhkoa oti estin sitoV en aiguptw katabhte ekei kai priasqe hmin mikra brwmata ina zwmen kai mh apoqanwmen (Gênesis 42, 2)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina