pronađen 1248 Rezultati za: idou

 • egeneto de prwi kai idou hn leia eipen de iakwb tw laban ti touto epoihsaV moi ou peri rachl edouleusa para soi kai ina ti parelogisw me (Gênesis 29, 25)

 • eipen de rachl tw iakwb idou h paidiskh mou balla eiselqe proV authn kai texetai epi twn gonatwn mou kai teknopoihsomai kagw ex authV (Gênesis 30, 3)

 • kai eiden iakwb to proswpon tou laban kai idou ouk hn proV auton wV ecqeV kai trithn hmeran (Gênesis 31, 2)

 • kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon toiV ofqalmoiV auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainonteV hsan epi ta probata kai taV aigaV dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideiV rantoi (Gênesis 31, 10)

 • nun oun deuro diaqwmeqa diaqhkhn egw kai su kai estai eiV marturion ana meson emou kai sou eipen de autw idou ouqeiV meq' hmwn estin ide o qeoV martuV ana meson emou kai sou (Gênesis 31, 44)

 • eipen de laban tw iakwb idou o bounoV outoV kai h sthlh auth hn esthsa ana meson emou kai sou marturei o bounoV outoV kai marturei h sthlh auth dia touto eklhqh to onoma autou bounoV marturei (Gênesis 31, 48)

 • kai anestreyan oi aggeloi proV iakwb legonteV hlqomen proV ton adelfon sou hsau kai idou autoV ercetai eiV sunanthsin soi kai tetrakosioi andreV met' autou (Gênesis 32, 7)

 • ereiV tou paidoV sou iakwb dwra apestalken tw kuriw mou hsau kai idou autoV opisw hmwn (Gênesis 32, 19)

 • kai ereite idou o paiV sou iakwb paraginetai opisw hmwn eipen gar exilasomai to proswpon autou en toiV dwroiV toiV proporeuomenoiV autou kai meta touto oyomai to proswpon autou iswV gar prosdexetai to proswpon mou (Gênesis 32, 21)

 • anableyaV de iakwb eiden kai idou hsau o adelfoV autou ercomenoV kai tetrakosioi andreV met' autou kai epidieilen iakwb ta paidia epi leian kai rachl kai taV duo paidiskaV (Gênesis 33, 1)

 • kai en hmin katoikeite kai h gh idou plateia enantion umwn katoikeite kai emporeuesqe ep' authV kai egkthsasqe en auth (Gênesis 34, 10)

 • oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV (Gênesis 34, 21)


“Que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores.” São Padre Pio de Pietrelcina