pronađen 506 Rezultati za: hmin

 • andreV adelfoi exon eipein meta parrhsiaV proV umaV peri tou patriarcou dabid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri thV hmeraV tauthV (Atos dos Apóstolos 2, 29)

 • idwn de petroV apekrinato proV ton laon andreV israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete wV idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton (Atos dos Apóstolos 3, 12)

 • akhkoamen gar autou legontoV oti ihsouV o nazwraioV outoV katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushV (Atos dos Apóstolos 6, 14)

 • outoV estin o genomenoV en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalountoV autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn oV edexato logia zwnta dounai hmin (Atos dos Apóstolos 7, 38)

 • eiponteV tw aarwn poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwshV outoV oV exhgagen hmaV ek ghV aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw (Atos dos Apóstolos 7, 40)

 • ou panti tw law alla martusin toiV prokeceirotonhmenoiV upo tou qeou hmin oitineV sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn (Atos dos Apóstolos 10, 41)

 • kai parhggeilen hmin khruxai tw law kai diamarturasqai oti autoV estin o wrismenoV upo tou qeou krithV zwntwn kai nekrwn (Atos dos Apóstolos 10, 42)

 • aphggeilen te hmin pwV eiden ton aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta autw aposteilon eiV iopphn andraV kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron (Atos dos Apóstolos 11, 13)

 • ei oun thn ishn dwrean edwken autoiV o qeoV wV kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw de tiV hmhn dunatoV kwlusai ton qeon (Atos dos Apóstolos 11, 17)

 • kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV autwn hmin anasthsaV ihsoun (Atos dos Apóstolos 13, 32)

 • outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV (Atos dos Apóstolos 13, 47)

 • kai toi ge ouk amarturon eauton afhken agaqopoiwn ouranoqen hmin uetouV didouV kai kairouV karpoforouV empiplwn trofhV kai eufrosunhV taV kardiaV hmwn (Atos dos Apóstolos 14, 17)


“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina