pronađen 276 Rezultati za: hmeiV

 • eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen (Gênesis 13, 8)

 • oti apollumen hmeiV ton topon touton oti uywqh h kraugh autwn enantion kuriou kai apesteilen hmaV kurioV ektriyai authn (Gênesis 19, 13)

 • mh poihsein meq' hmwn kakon kaqoti hmeiV se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalwV kai exapesteilamen se met' eirhnhV kai nun su euloghtoV upo kuriou (Gênesis 26, 29)

 • en toutw omoiwqhsomeqa umin kai katoikhsomen en umin ean genhsqe wV hmeiV kai umeiV en tw peritmhqhnai umwn pan arsenikon (Gênesis 34, 15)

 • eipen de ioudaV proV israhl ton patera autou aposteilon to paidarion met' emou kai anastanteV poreusomeqa ina zwmen kai mh apoqanwmen kai hmeiV kai su kai h aposkeuh hmwn (Gênesis 43, 8)

 • idonteV de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eiV ton oikon iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV hmwn thn archn hmeiV eisagomeqa tou sukofanthsai hmaV kai epiqesqai hmin tou labein hmaV eiV paidaV kai touV onouV hmwn (Gênesis 43, 18)

 • par' w an eureqh to kondu twn paidwn sou apoqnhsketw kai hmeiV de esomeqa paideV tw kuriw hmwn (Gênesis 44, 9)

 • eipen de ioudaV ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeoV euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeiV kai par' w eureqh to kondu (Gênesis 44, 16)

 • hmeiV de eipamen ou dunhsomeqa katabhnai all' ei men o adelfoV hmwn o newteroV katabainei meq' hmwn katabhsomeqa ou gar dunhsomeqa idein to proswpon tou anqrwpou tou adelfou tou newterou mh ontoV meq' hmwn (Gênesis 44, 26)

 • ereite andreV kthnotrofoi esmen oi paideV sou ek paidoV ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn ina katoikhshte en gh gesem arabia bdelugma gar estin aiguptioiV paV poimhn probatwn (Gênesis 46, 34)

 • kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn (Gênesis 47, 3)

 • ina oun mh apoqanwmen enantion sou kai h gh erhmwqh kthsai hmaV kai thn ghn hmwn anti artwn kai esomeqa hmeiV kai h gh hmwn paideV faraw doV sperma ina speirwmen kai zwmen kai mh apoqanwmen kai h gh ouk erhmwqhsetai (Gênesis 47, 19)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina