pronađen 2690 Rezultati za: egw

 • eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV kai didaskaloV eqnwn (II Timóteo 1, 11)

 • noei a legw dwh gar soi o kurioV sunesin en pasin (II Timóteo 2, 7)

 • diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou (II Timóteo 4, 1)

 • egw gar hdh spendomai kai o kairoV thV emhV analusewV efesthken (II Timóteo 4, 6)

 • efanerwsen de kairoiV idioiV ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthroV hmwn qeou (Tito 1, 3)

 • toutou carin katelipon se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthshV kata polin presbuterouV wV egw soi dietaxamhn (Tito 1, 5)

 • on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiV desmoiV tou euaggeliou (Filêmon 1, 13)

 • egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV (Filêmon 1, 19)

 • nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw (Filêmon 1, 20)

 • pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper o legw poihseiV (Filêmon 1, 21)

 • tini gar eipen pote twn aggelwn uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion (Hebreus 1, 5)

 • diemarturato de pou tiV legwn ti estin anqrwpoV oti mimnhskh autou h uioV anqrwpou oti episkepth auton (Hebreus 2, 6)


“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina