pronađen 156 Rezultati za: doxhV

 • kai tw plhqei thV doxhV sou sunetriyaV touV upenantiouV apesteilaV thn orghn sou kai katefagen autouV wV kalamhn (Êxodo 15, 7)

 • to de eidoV thV doxhV kuriou wsei pur flegon epi thV korufhV tou orouV enantion twn uiwn israhl (Êxodo 24, 17)

 • kai ekaluyen h nefelh thn skhnhn tou marturiou kai doxhV kuriou eplhsqh h skhnh (Êxodo 40, 34)

 • kai ouk hdunasqh mwushV eiselqein eiV thn skhnhn tou marturiou oti epeskiazen ep' authn h nefelh kai doxhV kuriou eplhsqh h skhnh (Êxodo 40, 35)

 • nun oun feuge eiV ton topon sou eipa timhsw se kai nun esterhsen se kurioV thV doxhV (Números 24, 11)

 • kai dwseiV thV doxhV sou ep' auton opwV an eisakouswsin autou oi uioi israhl (Números 27, 20)

 • anista apo ghV penhta kai apo kopriaV egeirei ptwcon kaqisai meta dunastwn lawn kai qronon doxhV kataklhronomwn autoiV (I Samuel 2, 8)

 • kai egeneto mia fwnh en tw salpizein kai en tw yaltwdein kai en tw anafwnein fwnh mia tou exomologeisqai kai ainein tw kuriw kai wV uywsan fwnhn en salpigxin kai en kumbaloiV kai en organoiV twn wdwn kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou kai o oikoV eneplhsqh nefelhV doxhV kuriou (II Crônicas 5, 13)

 • tauta de anagegraptai en th bublw twn istoroumenwn peri twn basilewn thV ioudaiaV kai to kaq' en pracqen thV praxewV iwsiou kai thV doxhV autou kai thV sunesewV autou en tw nomw kuriou ta te propracqenta up' autou kai ta nun istorhtai en tw bubliw twn basilewn israhl kai iouda (Esdras 1, 31)

 • kai eiposan oi leuitai ihsouV kai kadmihl anasthte eulogeite ton kurion qeon umwn apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai euloghsousin onoma doxhV sou kai uywsousin epi pash eulogia kai ainesei (Neemias 19, 5)

 • kai eishkousqh h proseuch amfoterwn enwpion thV doxhV tou megalou rafahl (Tobias 3, 16)

 • egw eimi rafahl eiV ek twn epta agiwn aggelwn oi prosanaferousin taV proseucaV twn agiwn kai eisporeuontai enwpion thV doxhV tou agiou (Tobias 12, 15)


“Meu Deus, perdoa-me. Nunca Te ofereci nada na minha vida e, agora, por este pouco que estou sofrendo, em comparação a tudo o que Tu sofreste na Cruz, eu reclamo injustamente!” São Padre Pio de Pietrelcina