pronađen 42 Rezultati za: asaf

 • kai ebohsan proV ezekian kai exhlqon proV auton eliakim uioV celkiou o oikonomoV kai somnaV o grammateuV kai iwaV uioV asaf o anamimnhskwn (II Reis 18, 18)

 • kai eishlqen eliakim uioV celkiou o oikonomoV kai somnaV o grammateuV kai iwaV uioV asaf o anamimnhskwn proV ezekian dierrhcoteV ta imatia kai anhggeilan autw touV logouV rayakou (II Reis 18, 37)

 • kai adelfoV autou asaf o esthkwV en dexia autou asaf uioV baracia uiou samaa (I Crônicas 6, 24)

 • kai bakbakar kai arhV kai galal kai manqaniaV uioV mica uiou zecri uiou asaf (I Crônicas 9, 15)

 • kai esthsan oi leuitai ton aiman uion iwhl ek twn adelfwn autou asaf uioV baracia kai ek twn uiwn merari adelfwn autou aiqan uioV kisaiou (I Crônicas 15, 17)

 • kai oi yaltwdoi aiman asaf kai aiqan en kumbaloiV calkoiV tou akousqhnai poihsai (I Crônicas 15, 19)

 • asaf o hgoumenoV kai deutereuwn autw zacariaV iihl semiramwq iihl mattaqiaV eliab kai banaiaV kai abdedom kai iihl en organoiV nablaiV kai kinuraiV kai asaf en kumbaloiV anafwnwn (I Crônicas 16, 5)

 • en th hmera ekeinh tote etaxen dauid en arch tou ainein ton kurion en ceiri asaf kai twn adelfwn autou (I Crônicas 16, 7)

 • kai katelipon ekei enanti thV kibwtou diaqhkhV kuriou ton asaf kai touV adelfouV autou tou leitourgein enantion thV kibwtou dia pantoV to thV hmeraV eiV hmeran (I Crônicas 16, 37)

 • kai esthsen dauid o basileuV kai oi arconteV thV dunamewV eiV ta erga touV uiouV asaf kai aiman kai idiqwn touV apofqeggomenouV en kinuraiV kai en nablaiV kai en kumbaloiV kai egeneto o ariqmoV autwn kata kefalhn autwn ergazomenwn en toiV ergoiV autwn (I Crônicas 25, 1)

 • uioi asaf zakcour kai iwshf kai naqaniaV kai erahl uioi asaf ecomenoi asaf tou profhtou ecomenoi tou basilewV (I Crônicas 25, 2)

 • panteV outoi meta tou patroV autwn umnwdounteV en oikw kuriou en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV ecomena tou basilewV kai asaf kai idiqwn kai aimani (I Crônicas 25, 6)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina