pronađen 123 Rezultati za: adelfouV

 • apokriqeiV de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon (Gênesis 27, 37)

 • kai paralabwn pantaV touV adelfouV autou meq' eautou ediwxen opisw autou odon hmerwn epta kai katelaben auton en tw orei tw galaad (Gênesis 31, 23)

 • kai katelaben laban ton iakwb iakwb de ephxen thn skhnhn autou en tw orei laban de esthsen touV adelfouV autou en tw orei galaad (Gênesis 31, 25)

 • kai equsen iakwb qusian en tw orei kai ekalesen touV adelfouV autou kai efagon kai epion kai ekoimhqhsan en tw orei (Gênesis 31, 54)

 • eipen de sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen (Gênesis 34, 11)

 • o de eipen touV adelfouV mou zhtw anaggeilon moi pou boskousin (Gênesis 37, 16)

 • egeneto de hnika hlqen iwshf proV touV adelfouV autou exedusan ton iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton (Gênesis 37, 23)

 • eipen de ioudaV proV touV adelfouV autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou (Gênesis 37, 26)

 • kai anestreyen proV touV adelfouV autou kai eipen to paidarion ouk estin egw de pou poreuomai eti (Gênesis 37, 30)

 • idwn de iwshf touV adelfouV autou epegnw kai hllotriouto ap' autwn kai elalhsen autoiV sklhra kai eipen autoiV poqen hkate oi de eipan ek ghV canaan agorasai brwmata (Gênesis 42, 7)

 • epegnw de iwshf touV adelfouV autou autoi de ouk epegnwsan auton (Gênesis 42, 8)

 • eipen de iwshf proV touV adelfouV autou egw eimi iwshf eti o pathr mou zh kai ouk edunanto oi adelfoi apokriqhnai autw etaracqhsan gar (Gênesis 45, 3)


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina