pronađen 4902 Rezultati za: Oti

 • kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi (Gênesis 20, 9)

 • egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep' eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin (Gênesis 20, 13)

 • oti sugkleiwn sunekleisen kurioV exwqen pasan mhtran en tw oikw tou abimelec eneken sarraV thV gunaikoV abraam (Gênesis 20, 18)

 • kai eipen tiV anaggelei tw abraam oti qhlazei paidion sarra oti etekon uion en tw ghrei mou (Gênesis 21, 7)

 • eipen de o qeoV tw abraam mh sklhron estw to rhma enantion sou peri tou paidiou kai peri thV paidiskhV panta osa ean eiph soi sarra akoue thV fwnhV authV oti en isaak klhqhsetai soi sperma (Gênesis 21, 12)

 • kai ton uion de thV paidiskhV tauthV eiV eqnoV mega poihsw auton oti sperma son estin (Gênesis 21, 13)

 • kai anewxen o qeoV touV ofqalmouV authV kai eiden frear udatoV zwntoV kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatoV kai epotisen to paidion (Gênesis 21, 19)

 • kai eipen abraam oti taV epta amnadaV tautaV lhmyh par' emou ina wsin moi eiV marturion oti egw wruxa to frear touto (Gênesis 21, 30)

 • dia touto epwnomasen to onoma tou topou ekeinou frear orkismou oti ekei wmosan amfoteroi (Gênesis 21, 31)

 • kai eipen mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshV autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme (Gênesis 22, 12)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)

 • epedramen de o paiV eiV sunanthsin authV kai eipen potison me mikron udwr ek thV udriaV sou (Gênesis 24, 17)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina