pronađen 384 Rezultati za: Iakwb

 • kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV hsau kai ekalesen to onoma autou iakwb isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV rebekka (Gênesis 25, 26)

 • huxhqhsan de oi neaniskoi kai hn hsau anqrwpoV eidwV kunhgein agroikoV iakwb de hn anqrwpoV aplastoV oikwn oikian (Gênesis 25, 27)

 • hgaphsen de isaak ton hsau oti h qhra autou brwsiV autw rebekka de hgapa ton iakwb (Gênesis 25, 28)

 • hyhsen de iakwb eyema hlqen de hsau ek tou pediou ekleipwn (Gênesis 25, 29)

 • kai eipen hsau tw iakwb geuson me apo tou eyematoV tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou edwm (Gênesis 25, 30)

 • eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi (Gênesis 25, 31)

 • kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb (Gênesis 25, 33)

 • iakwb de edwken tw hsau arton kai eyema fakou kai efagen kai epien kai anastaV wceto kai efaulisen hsau ta prwtotokia (Gênesis 25, 34)

 • rebekka de eipen proV iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV hsau ton adelfon sou legontoV (Gênesis 27, 6)

 • eipen de iakwb proV rebekkan thn mhtera autou estin hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV (Gênesis 27, 11)

 • kai labousa rebekka thn stolhn hsau tou uiou authV tou presbuterou thn kalhn h hn par' auth en tw oikw enedusen iakwb ton uion authV ton newteron (Gênesis 27, 15)

 • kai edwken ta edesmata kai touV artouV ouV epoihsen eiV taV ceiraV iakwb tou uiou authV (Gênesis 27, 17)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina