pronađen 661 Rezultati za: zbog

 • Bilježnici Izraelaca naðu se na muci zbog naredbe: "Svakodnevnu kolièinu opeke ne smijete smanjiti!" (Knjiga Izlaska 5, 19)

 • Mojsije i Aron odu od faraona, a onda Mojsije zazva Jahvu zbog žaba kojima je kaznio faraona. (Knjiga Izlaska 8, 8)

 • Mjesto prozovu Masa i Meriba, zbog toga što su se Izraelci prepirali i kušali Jahvu govoreæi: "Je li Jahve meðu nama ili nije?" (Knjiga Izlaska 17, 7)

 • Mojsije je onda pripovijedao svome tastu o svemu što je Jahve uèinio faraonu i Egipæanima zbog Izraelaca; o svim nezgodama što su ih snašle na putu, ali ih je Jahve od njih izbavio. (Knjiga Izlaska 18, 8)

 • Udari li tko svoga roba ili svoju ropkinju u oko i upropasti ga, neka ga oslobodi zbog oka. (Knjiga Izlaska 21, 26)

 • Ako izbije zub svome robu - ili svojoj ropkinji - neka ga oslobodi zbog zuba." (Knjiga Izlaska 21, 27)

 • "Kad budeš pravio popis Izraelaca prilikom novaèenja, neka svatko da Jahvi otkupninu za se kad se upiše, da ih kakvo zlo ne snaðe zbog novaèenja. (Knjiga Izlaska 30, 12)

 • Nego, idi sad! Povedi narod kamo sam ti rekao. Anðeo æe moj pred tobom iæi. Ali u dan kad ih pohodim, zbog njihova æu ih grijeha kazniti." (Knjiga Izlaska 32, 34)

 • Udari Jahve po narodu pomorom zbog teleta što im ga Aron naèini. (Knjiga Izlaska 32, 35)

 • Napokon Mojsije siðe sa Sinajskog brda. Silazeæi s brda, nosio je u rukama ploèe Svjedoèanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost. (Knjiga Izlaska 34, 29)

 • Sve opet žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine prele su kostrijet. (Knjiga Izlaska 35, 26)

 • Mojsije nije mogao uæi u Šator sastanka zbog oblaka koji je na njemu stajao i slave Jahvine koja je ispunjala Prebivalište. (Knjiga Izlaska 40, 35)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina