pronađen 24 Rezultati za: raða

 • Vidjevši Rahela da Jakovu ne raða djece, postade zavidna svojoj sestri pa reèe Jakovu: "Daj mi djecu! Inaèe æu svisnuti!" (Knjiga Postanka 30, 1)

 • Sve vrijeme svoga nazireata ne smije jesti ništa što raða lozov trs - od zelena grožða do komine.' (Knjiga Brojeva 6, 4)

 • Neka ne bude meðu vama èovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude meðu vama korijena koji raða otrovom i pelinom. (Ponovljeni zakon 29, 17)

 • Da, moga gnjeva požar je usplamtio i gorjet æe do dubina šeolskih; proždrijet æe zemlju i sve što ona raða, sažeæi joj brda do temelja. (Ponovljeni zakon 32, 22)

 • Nekoæ siti sad se za kruh muèe, nekoæ gladni ne gladuju više. Nerotkinja raða sedam puta, majka brojne djece svježinu izgubi. (Prva knjiga o Samuelu 2, 5)

 • nego èovjek raða muku i nevolju kao što let orlov teži u visinu. (Knjiga o Jobu 5, 7)

 • Kad zaprijeti suncu, ono se ne raða, on peèatom svojim i zvijezde peèati. (Knjiga o Jobu 9, 7)

 • Ima li kiša svoga roditelja? Tko je taj koji kapi rose raða? (Knjiga o Jobu 38, 28)

 • Oholost raða samo svaðu, a mudrost je u onih koji primaju savjet. (Mudre izreke 13, 10)

 • Tako je i ženi koja je nevjerna mužu svojemu i raða mu baštinika s tuðincem. (Knjiga Sirahova 23, 22)

 • Tko baca kamen uvis, na glavu mu pada; podmukao udarac protuudarcem raða. (Knjiga Sirahova 27, 25)

 • "Šutjeh dugo, gluh se èinjah, svladavah se; sad vièem kao žena kada raða, dašæem i uzdišem. (Izaija 42, 14)


“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina