pronađen 691 Rezultati za: ljudi

 • To bude javljeno kralju jerihonskom: "Evo, stigoše noæas ovamo neki ljudi od sinova Izraelovih da izvide zemlju." (Jošua 2, 2)

 • Ali žena uze ona dva èovjeka, sakri ih i reèe: "Istina, ti su ljudi došli k meni, ali ja nisam znala odakle su. (Jošua 2, 4)

 • I požure se ljudi u potjeru za njima, prema Jordanu, sve do prijelaza preko rijeke; a kad je potjera izišla, zatvore se za njima gradska vrata. (Jošua 2, 7)

 • Odgovoriše joj ljudi: "Životom svojim jamèimo za vas, samo ako nas ne izdate. Kad nam Jahve dade zemlju, iskazat æemo ti milost i vjernost." (Jošua 2, 14)

 • Ljudi joj odgovore: "Evo, ovako æemo ti ispuniti zakletvu kojom si nas zaklela: (Jošua 2, 17)

 • Izaberite odmah dvanaest ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga iz svakoga plemena. (Jošua 3, 12)

 • "Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, od svakoga plemena po jednoga, (Jošua 4, 2)

 • Tada pozva Jošua dvanaest ljudi koje je bio izabrao izmeðu sinova Izraelovih, iz svakoga plemena po jednoga èovjeka, (Jošua 4, 4)

 • Oko èetrdeset tisuæa naoružanih ljudi prešlo je pred Jahvom da se bori na Jerihonskim poljanama. (Jošua 4, 13)

 • I mladi ljudi, uhode, odoše te izvedoše Rahabu, njezina oca i njezinu majku, braæu i svu rodbinu. Izvedoše sve njezine i smjestiše ih izvan izraelskog tabora. (Jošua 6, 23)

 • Jošua pak posla ljude iz Jerihona u Aj, koji leži istoèno od Betela, i reèe im: "Uziðite onamo, izvidite kraj!" Ljudi odoše te izvidješe Aj. (Jošua 7, 2)

 • Vrativši se k Jošui, rekoše mu: "Ne treba da onamo uzlazi sav narod; dvije do tri tisuæe ljudi neka idu da osvoje Aj. Ne muèi onamo sav narod, jer je ondje malo svijeta." (Jošua 7, 3)


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina