pronađen 627 Rezultati za: èovjek

 • Èovjek koji bi se oženio svojom sestrom, kæerju svoga oca ili kæerju svoje majke te vidio njezinu golotinju, a ona vidjela njegovu - pogrdno je to djelo! - neka se istrijebe pred oèima naroda. Otkrio je golotinju svoje sestre, pa neka snosi i posljedice svoje krivnje. (Levitski zakonik 20, 17)

 • Èovjek koji bi legao sa ženom za njezina mjeseènog pranja te otkrio njezinu golotinju - razgolio izvor njezine krvi i ona sama otkrila izvor svoje krvi - neka se oboje odstrane iz svoga naroda. (Levitski zakonik 20, 18)

 • Èovjek koji bi legao sa svojom strinom otkrio bi golotinju svoga strica. Neka snose posljedice svoga grijeha: neka umru bez poroda. (Levitski zakonik 20, 20)

 • Èovjek koji bi se oženio ženom svoga brata - golotinju bi svoga brata otkrio - i to je neèisto. Neka ostanu bez poroda." (Levitski zakonik 20, 21)

 • Èovjek ili žena koji meðu vama postanu zazivaèi duhova ili vraèari neka se kazne smræu; neka se kamenuju i neka njihova krv padne na njih." (Levitski zakonik 20, 27)

 • "Govori Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima i reci im: 'Svaki èovjek doma Izraelova ili stranac u Izraelu koji donosi svoj prinos kao zavjet ili kao dragovoljan dar da se prinese Jahvi kao žrtva paljenica - da bude primljen - (Levitski zakonik 22, 18)

 • Ako èovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti. (Levitski zakonik 24, 17)

 • "Govori Izraelcima i reci im: 'Ako tko zaželi podmiriti Jahvi zavjet što vrijedi koliko èovjek, (Levitski zakonik 27, 2)

 • Ali ništa od 'herema', od onog što je Jahvi izruèeno, bio to èovjek ili živinèe ili njegovo baštinjeno zemljište, ništa što je tko Jahvi zavjetom posvetio, ne može se niti prodati niti otkupiti. Svaka zavjetom posveæena stvar najveæa je Jahvina svetinja. (Levitski zakonik 27, 28)

 • Neka s vama bude po jedan èovjek od svakoga plemena, glavari svoga pradjedovskog doma. (Knjiga Brojeva 1, 4)

 • "Kaži Izraelcima: Kad koji èovjek ili žena poèini bilo kakav grijeh na štetu èovjeka ogriješivši se protiv Jahve, i osjeti se krivim, (Knjiga Brojeva 5, 6)

 • Ako èovjek ne bi imao bližeg roðaka kome bi se nadoknada mogla uruèiti, dužna nadoknada pripada Jahvi za sveæenika, ne raèunajuæi u to pomirbenoga ovna kojim æe sveæenik izvršiti nad krivcem obred pomirenja. (Knjiga Brojeva 5, 8)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina