10. ἐκωφώθην καὶ οὐκ ἤνοιξα τὸ στόμα μου ὅτι σὺ εἶ ὁ ποιήσας με

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina