49. καὶ ἀπέθανεν Σαουλ καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ
“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina