23. kai ephrwthsen dauid dia kuriou kai eipen kurioV ouk anabhsei eiV sunanthsin autwn apostrefou ap' autwn kai paresei autoiV plhsion tou klauqmwnoV

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina