10. kai anhggeilan tw dauid legonteV oti ou katebh ouriaV eiV ton oikon autou kai eipen dauid proV ourian ouci ex odou su erch ti oti ou katebhV eiV ton oikon sou

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina