22. kai elalhsen ezekiaV epi pasan kardian twn leuitwn kai twn suniontwn sunesin agaqhn tw kuriw kai sunetelesan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV quonteV qusiaV swthriou kai exomologoumenoi tw kuriw qew twn paterwn autwn

“Recorramos a Jesus e não às pessoas, pois só ele nunca nos faltará.” São Padre Pio de Pietrelcina