Trouvé 64 Résultats pour: yalmoV

 • apebh de eiV paqoV mou h kiqara o de yalmoV mou eiV klauqmon emoi (Jó 30, 31)

 • yalmoV tw dauid opote apedidrasken apo proswpou abessalwm tou uiou autou (Salmos 3, 1)

 • eiV to teloV uper thV klhronomoushV yalmoV tw dauid (Salmos 5, 1)

 • eiV to teloV en umnoiV uper thV ogdohV yalmoV tw dauid (Salmos 6, 1)

 • yalmoV tw dauid on hsen tw kuriw uper twn logwn cousi uiou iemeni (Salmos 7, 1)

 • eiV to teloV uper twn lhnwn yalmoV tw dauid (Salmos 8, 1)

 • eiV to teloV uper twn krufiwn tou uiou yalmoV tw dauid (Salmos 9, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid epi tw kuriw pepoiqa paV ereite th yuch mou metanasteuou epi ta orh wV strouqion (Salmos 10, 1)

 • eiV to teloV uper thV ogdohV yalmoV tw dauid (Salmos 11, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid (Salmos 12, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeoV diefqeiran kai ebdelucqhsan en epithdeumasin ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ewV enoV (Salmos 13, 1)

 • yalmoV tw dauid kurie tiV paroikhsei en tw skhnwmati sou kai tiV kataskhnwsei en tw orei tw agiw sou (Salmos 14, 1)


“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina