Trouvé 1291 Résultats pour: upo

 • spoudaswmen oun eiselqein eiV ekeinhn thn katapausin ina mh en tw autw tiV upodeigmati pesh thV apeiqeiaV (Hebreus 4, 11)

 • kai ouc eautw tiV lambanei thn timhn alla o kaloumenoV upo tou qeou kaqaper kai o aarwn (Hebreus 5, 4)

 • prosagoreuqeiV upo tou qeou arciereuV kata thn taxin melcisedek (Hebreus 5, 10)

 • outoV gar o melcisedek basileuV salhm iereuV tou qeou tou uyistou o sunanthsaV abraam upostrefonti apo thV kophV twn basilewn kai euloghsaV auton (Hebreus 7, 1)

 • cwriV de pashV antilogiaV to elatton upo tou kreittonoV eulogeitai (Hebreus 7, 7)

 • oitineV upodeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn kaqwV kecrhmatistai mwshV mellwn epitelein thn skhnhn ora gar fhsin poihshV panta kata ton tupon ton deicqenta soi en tw orei (Hebreus 8, 5)

 • lalhqeishV gar pashV entolhV kata nomon upo mwusewV panti tw law labwn to aima twn moscwn kai tragwn meta udatoV kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen (Hebreus 9, 19)

 • anagkh oun ta men upodeigmata twn en toiV ouranoiV toutoiV kaqarizesqai auta de ta epourania kreittosin qusiaiV para tautaV (Hebreus 9, 23)

 • to loipon ekdecomenoV ewV teqwsin oi ecqroi autou upopodion twn podwn autou (Hebreus 10, 13)

 • upomonhV gar ecete creian ina to qelhma tou qeou poihsanteV komishsqe thn epaggelian (Hebreus 10, 36)

 • o de dikaioV ek pistewV zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw (Hebreus 10, 38)

 • hmeiV de ouk esmen upostolhV eiV apwleian alla pistewV eiV peripoihsin yuchV (Hebreus 10, 39)


“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina