Trouvé 849 Résultats pour: umaV

 • ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai kataklhronomhsousin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV en tw peran tou iordanou kai epanastrafhsesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn edwka umin (Deuteronômio 3, 20)

 • kai nun israhl akoue twn dikaiwmatwn kai twn krimatwn osa egw didaskw umaV shmeron poiein ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqonteV klhronomhshte thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin (Deuteronômio 4, 1)

 • kai elalhsen kurioV proV umaV ek mesou tou puroV fwnhn rhmatwn umeiV hkousate kai omoiwma ouk eidete all' h fwnhn (Deuteronômio 4, 12)

 • kai emoi eneteilato kurioV en tw kairw ekeinw didaxai umaV dikaiwmata kai kriseiV poiein auta umaV epi thV ghV eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomein authn (Deuteronômio 4, 14)

 • kai fulaxesqe sfodra taV yucaV umwn oti ouk eidete omoiwma en th hmera h elalhsen kurioV proV umaV en cwrhb en tw orei ek mesou tou puroV (Deuteronômio 4, 15)

 • umaV de elaben o qeoV kai exhgagen umaV ek thV kaminou thV sidhraV ex aiguptou einai autw laon egklhron wV en th hmera tauth (Deuteronômio 4, 20)

 • prosecete umeiV mh epilaqhsqe thn diaqhkhn kuriou tou qeou umwn hn dieqeto proV umaV kai poihshte umin eautoiV glupton omoiwma pantwn wn sunetaxen kurioV o qeoV sou (Deuteronômio 4, 23)

 • kai diasperei kurioV umaV en pasin toiV eqnesin kai kataleifqhsesqe oligoi ariqmw en toiV eqnesin eiV ouV eisaxei kurioV umaV ekei (Deuteronômio 4, 27)

 • dia to agaphsai auton touV pateraV sou kai exelexato to sperma autwn met' autouV umaV kai exhgagen se autoV en th iscui autou th megalh ex aiguptou (Deuteronômio 4, 37)

 • kurioV o qeoV umwn dieqeto proV umaV diaqhkhn en cwrhb (Deuteronômio 5, 2)

 • ouci toiV patrasin umwn dieqeto kurioV thn diaqhkhn tauthn all' h proV umaV umeiV wde panteV zwnteV shmeron (Deuteronômio 5, 3)

 • proswpon kata proswpon elalhsen kurioV proV umaV en tw orei ek mesou tou puroV (Deuteronômio 5, 4)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina